Missie & Visie

Missie Maman du Jour:

Wat ik belangrijk vind bij het zorg dragen voor andermans kinderen:

Het groot brengen van kinderen is een belangrijke taak in het leven. Je geeft hun letterlijk een stevige basis voor het leven. Het kind de liefde, begeleiding en ontwikkeling bieden die het kind nodig heeft. Mijn einddoel van de opvoeding is ervoor zorgen dat het kind uiteindelijk voor zich zelf kan zorgen, en goed kan functioneren in de maatschappij. Als opvoeder ben ik consequent, zodat het kind weet waar hij of zij aan toe is, wat hij wel of niet mag, dat het kind weet dat er veiligheid is en er een rustige en goede sfeer ontstaat.

Tijdens mijn studie kinderpedagogisch werk, heb ik me in verscheidene kinderpedagogen verdiept. Waarin ik de theorie en methodes van Thomas -Gordon toepas. De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert. Ik sluit me aan bij het feit dat hij zegt  niet de persoon zelf af te wijzen maar het gedrag. Dit is een win-win methode.

Voorbeeld:
‘Ik-boodschappen’.Een ‘ik-boodschap’bestaat uit drie delen (maar kan ook uit twee of zelfs één ervan bestaan):

1 beschrijving van het gedrag (zonder veroordeling)

2 het effect dat het gedrag op mij heeft (gevolg)

3 het gevoel dat ik er bij heb.

Ik heb me ook verdiept in kinderpedagoog Januz Korzack. Respect is volgens Korczak het belangrijkste opvoedingsmiddel. Het begint met herkennen en erkennen van het kind met alle goede en minder goede kanten die bij het kind horen. Het is niet altijd makkelijk klein te zijn en serieus genomen te worden en het kost heel veel energie groot te worden. De zware arbeid van het opgroeien, waar het kind dagelijks mee bezig is,  verdient onze respect.

 

De kernwaarden

 1. Veiligheid bieden: Door rust, regelmaat en reinheid. Vaste tijden voor slapen gaan, opstaan en maaltijden vormen de hoeksteen van de dagindeling. Te laat eten zorgt ervoor dat de suikerspiegel daalt en hierdoor kunnen kinderen hangerig en huilerig worden. Ook het kind serieus nemen en een luisterend oor bieden, zodat het kind zich veilig voelt bij mij als gastouder en weet dat het bij mij terecht kan.
 2. Prijzen en belonen: Het kind vooral zeggen wat het goed doet, hierdoor groeit het zelfvertrouwen. Het kind aandacht geven, door het kind erbij te betrekken bij alles wat ik doe. Overal kunnen kinderen bij helpen en hierdoor krijgen ze nog meer zelfvertrouwen.
 3. Consequent zijn: Samen met de ouders op één lijn zitten. Regels samen bespreekbaar maken en ons daar met z’n allen aan houden. Een regel is een regel. Hierdoor krijg je rust en regelmaat voor de kinderen.
 4. Routine: Zorgen voor een opgeruimd huis en regelmaat. Samen met de kinderen opruimen en vooral veel complimenteren tijdens het opruimen. Kleine kinderen leren opruimen d.m.v. een spelletje. Duidelijke opruim plekken voor kinderen. Het creëren van vaste tijden voor opstaan, eten en naar bed gaan,en routine. 
 5. Grenzen: Een vaste etenstijd is bijvoorbeeld een belangrijke grens. Maar ook regels over normen en waarden. Grenzen stellen bij het slaan van andere kinderen.
 6. Waarschuwingen: 1e keer: waarschuwen: ik ga naar het kind toe, zak door m’n knieën en kijk het kind recht in zijn ogen aan. Ik zal het kind dan aanspreken op zijn gedrag.
  2e keer: het ultimatum: vijf minuten later doet het kind het weer. Ik zal nog een keer waarschuwen en daarna zeggen, ‘als ik dat nog één keer zie, dan moet je naar de strafplek’.
  3e keer: de strafplek: zodra het stoute gedrag herhaald wordt 
  neem ik het kind mee naar de strafplek. Dit kan zijn een stoeltje in de woonkamer op een rustige plek of een traptrede. Ik zal zeggen hoe lang het kind daar moet blijven zitten. Ik hou aan: leeftijd in minuten. Ik kan dit toepassen bij kinderen vanaf twee jaar.
 7. Uitleg: Een klein kind begrijpt niet hoe het zich moet gedragen als ik hem dat niet vertel. Ik zal de boodschap overbrengen in woord en gebaar. Ik ga bij jonge kinderen niet argumenteren, maar houd het simpel. De dingen gewoon bij naam noemen. Als ik de gehoorzaamheid uitleg dan zal ik het uitleggen op de manier die past bij de leeftijd.
 8. Zelfbeheersing: Ik zal altijd kalm blijven, ook al heeft het kind een driftbui. Ik houd niet van schreeuwen. Ik zal het kind nooit opjagen en laten blijken dat er tijdsdruk is. Ik zal geen drama maken van elk meningsverschil. Ik wil de kinderen zoveel mogelijk zelf laten doen en of oplossen, tenzij het risico loopt om zichzelf of anderen pijn te doen.
 9. Verantwoordelijkheid: Ik zal de kinderen veel complimenten geven. Ik zal de kinderen bij veel dingen betrekken, zodat er geen jaloezie hoeft te ontstaan, onder broertjes/zusjes. Kleine opdrachtjes geven.
 10. Ontspanning: De maaltijd moet een leuke gebeurtenis zijn. De kinderen laten helpen bij boodschappen doen, dat ze een eigen briefje krijgen met wat ze moeten zoeken in de supermarkt. De kinderen laten helpen bij het voorbereiden met het eten bijv. tafel dekken. Liedjes zingen voor het eten. Het naar bed gaan en de periode daarvoor moeten rustig verlopen.

Visie Maman du Jour:

Hoe ziet het werken als mama voor een dag in een gezin eruit. Mijn missie en visie moeten in ’thuissituatie en opvangsituatie zoveel mogelijk overeenstemmen om de kinderen een vertrouwde omgeving te bieden. Ik vind het belangrijk om goed te blijven communiceren met de ouders. Het samen eens worden over een goede dagindeling en opvoeding. Daarin zal ik altijd mijn eigen visie en missie delen met de ouders.

Bij mij staat het kind en diens belevingswereld centraal. Ik sluit de begeleiding aan op de individuele behoefte van het kind, immers elk kind is anders. Ik stimuleer de ontwikkeling die het kind in zijn eerste levensfase doormaakt. Naast geborgenheid en verzorging leg ik daarom het accent van de begeleiding op spel, fantasie en expressie. Centraal in mijn beleid staat tevens de positieve benadering van het kind. Dit komt tot uiting door het kind te belonen, te stimuleren, naar het kind te luisteren en het te respecteren. Bij het corrigeren van het kind wordt niet het kind zelf afgekeurd, maar het gedrag. Verder vind ik het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen. Hierbij vind ik het hanteren van vaste rituelen belangrijk. Een voorbeeld hiervan is het afscheid nemen van de ouder. Hiervan kunnen we het beste een vast ritueel maken. “Ik neem het kind van de ouder over en samen gaan we zwaaien”. Een ander voorbeeld is het werken volgens een vaste dagindeling met daarin terugkomend vaste eet-, slaap-, en speelmomenten.

Een goede overdracht is van belang voor een goede en verantwoorde verzorging van het kind. Aan het einde van de dag wil ik ook een goede overdracht doen naar de ouder, waarin ik kan vertellen hoe het die dag is gegaan. Op deze manier kan ik de verzorging van het kind individueel afstemmen.